Artikelen door cmadmin_2020wp

LEGAL UPDATE: DOORNROOSJE HEEFT RECHT OP VERGOEDING

Drie jaar geleden oordeelde de Hoge Raad in de zogenoemde Xella-beslissing dat een slapend dienstverband in beginsel op verzoek van werknemer moet worden beëindigd onder toekenning van een vergoeding. Zeer recent oordeelde de Hoge Raad dat hetgeen is bepaald in de Xella-beslissing geldt voor alle soorten slapers. In deze Legal Update behandelen wij de Xella-beslissing van 8 november 2019 en de verduidelijkingen middels het Ammeraal-arrest en de ESD-SIC-beschikking van 11 november 2022.

LEGAL UPDATE: EEN KOSTBAAR PROEFTIJDONTSLAG

De proeftijd moet worden gezien als een mogelijkheid voor werkgever en werknemer om te bezien of zij er goed aan hebben gedaan met elkaar een arbeidsovereenkomst te sluiten en eerste indruk van elkaar te krijgen. Beide partijen zijn bevoegd de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Noch voorafgaande toestemming van het UWV noch instemming van de werknemer is vereist. Bovendien gelden de zogenaamde “tijdens-opzegverboden” niet. Ook de opzegtermijn is niet van toepassing. De werkgever heeft dus veel vrijheid, maar deze is niet onbegrensd. Recentelijk werd werkgever DecoZorg teruggefloten door de rechtbank Limburg na het ontslaan van een zieke werknemer.

LEGAL UPDATE: VAN DRALEN KOMT BALEN

Van de werkgever wordt verwacht dat zij enerzijds onverwijld ontslag op staande voet verleent en anderzijds zorgvuldig onderzoek doet naar de dringende reden van het ontslag. De werkgever moet daarbij voortvarend handelen, anders bestaat het risico dat het ontslag wordt vernietigd.

LEGAL UPDATE: GEEN WIJZIGING VAN (PRIMAIRE) ARBEIDSVOORWAARDEN WEGENS CORONACRISIS

Door de coronacrisis halveerde in 2020 het aantal bezoekers van dierentuin Artis: het aantal verkochte dagkaarten nam met 63% af. Artis heeft vervolgens aangegeven dat zij moest gaan inkrimpen. Per brief d.d. 3 november 2020 heeft Artis laten weten dat de OR een positief advies heeft uitgebracht over de voorgenomen reorganisatie en harmonisatie. Die harmonisatie zou inhouden dat alle werknemers gelijksoortige arbeidsvoorwaarden zouden krijgen zoals beschreven in de personeelsgids. Het Overgangsreglement zoals overeengekomen tussen Artis en de vakbonden (met het oog op de van toepassing zijnde Leisure CAO) zou definitief komen te vervallen.

LEGAL UPDATE: weigering van een passende functie kan leiden tot verlies van de transitievergoeding

Als een werknemer in het kader van een reorganisatie in aanmerking komt voor ontslag, heeft de werkgever een herplaatsingsplicht: de werkgever moet zoeken naar mogelijkheden om de werknemer in een passende functie te herplaatsen. De herplaatsingsplicht van de werkgever betreft een vergaande inspanningsplicht. Van een passende functie is sprake wanneer deze aansluit bij de opleiding, ervaring en capaciteiten van de werknemer. Een werknemer kan de aangeboden functie(s) aanvaarden of weigeren. Indien de werknemer de functie weigert, kan dit gevolgen hebben voor zijn recht op een WW-uitkering, omdat sprake kan zijn van verwijtbare werkloosheid.

LEGAL UPDATE: GEEN MONDKAPJE, GEEN LOON!

Vorige week heeft de rechtbank Midden-Nederland (voorzieningenrechter in Utrecht) in kort geding geoordeeld dat een werknemer gehouden is een mondkapje te dragen, indien de werkgever dat met een beroep op het instructierecht ex art. 7:660 BW van hem verlangt. Bij niet naleving van de redelijke instructies mag de werkgever het loon opschorten en de werknemer op non-actief stellen zo lang niet wordt voldaan aan de opgedragen verplichting.